Библиотека Берово

biblioteka-berovo-01

Меѓународен Конкурс: Распишан од UNDP-Берово

Архитектонски проект: Библиотека-Медиатека


Концепт

Формата како дизајн треба да претставува емисар на значењето. Нејзината сингуларност е дефинирана преку материјалната природа, додека универзалноста мора да се постигне преку логичните врски кои се остваруваат помеѓу содржината и начините на користење.

Оваа „не-форма“ по својата природа е екстровертна. Таа ги објаснува нејзините чинители (процеси и движења) и истовремено ги стимулира интеракциите во различни размери, притоа создавајќи настани преку кои се идентификува. Така добиваме динамична интерпретација на идејата за форма а не обратно форма за идеја.

Максималната пермеабилност на приземјето ги стимулира тие релации, наспроти структурната стбилност на катот кој е одраз на уни-димензионалниот карактер на „не-формата“.

Ако во дефинирањето на формата „не-форма“, се земе и празнината како елемент, се потенцира овој оперативен суб-систем на динамички процеси на ограничување на просторот.

Меѓународен Конкурс: Распишан од UNDP-Берово
Архитектонски проект: Библиотека-Медиатека
Автори: Нора Арсовска Георгиевски, Биљана Спиркоска, Стефан Георгиевски, Стефан Лазаревски
Инвеститор: УНДП
Година: 2007
Место: ул.Задарска КП 1177, Берово

Останати проекти