Градинка – Орце Николов

gradinka-karpos-01

Име на проектот: Реконструкција на градинка Орце Николов- општина Карпош, со преземање на мерки за енергетска ефикасност

Инвеститор: УНДП и објекти Општина Карпош – проект за ублажување на климатските промени преку подобрување на енергетската ефикасност во јавните


O
пис на проектот

Реконструкцијата на градинката Орце Николов во општина Карпош е дел од проектот за Ублажување на климатските промени преку подобрување на енергетската ефикасност во градежниот сектор за кој УНДП му асистира на Министерството за животна средина и просторно планирање при неговото имплементирање. Градинката е избрана на отворен повик како пример преку кој се демонстрираат резултатите од преземените мерки за енергетска ефикасност.

Предмет на реконструкција на градинката се:

Фаза Архитектура:

  • Целосна замена на постојната столарија со столарија од шесткоморни ПВЦ профили, трослојно четирисезонско термопан стакло
  • Изработка на парапети по сува постапка
  • Обложување на фасадата со КСИНТИ
  • Поставување на термичка изолација на кровот- плафонот

Фаза Машинство

  • Изолација на цевките во подстаницата
  • Чистење и фарбање на постојните радијатори со корекција на топловодната цевна мрежа каде што е тоа потребно.
  • Поставување на соларни колектори и бојлери

Фаза Електрика

  • Замена на постојните светилки со светилки со помала потрошувачка а подобри светлосни ефекти
Име на проектот: Реконструкција на градинка Орце Николов - општина Карпош, со преземање на мерки за енергетска ефикасност
Инвеститор: УНДП и објекти Општина Карпош – проект за ублажување на климатските промени преку подобрување на енергетската ефикасност во јавните
Надзорен Орган: ИРД Енгинееринг Рим
Година: Август – Ноември 2012
Место: Општина Карпош

Останати проекти